Inženýring a poradenství

Inženýring zahrnuje řadu odborných činností, bez kterých nelze stavbu zdárně provést. Realizace díla představuje pro investora řadu odborných, vesměs administrativních procesů, a to od přípravy až po dokončení stavby. Jedná se zejména o komunikaci s úřady veřejné správy, státní správy nebo samosprávy, získávání potřebných povolení, posudků, měření a zajištění dalších činností, které provázejí stavbu od fáze projektu, přes realizaci až po uvedení do provozu či užívání.
 
Zajistím tedy pro Vás kompletní a komplexní inženýrskou podporu a poradenství, zahrnující zejména činnosti vedoucí k získání územního povolení, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby, souhlas se změnou stavby, dále pak dozor při provádění stavby, kontrolní prohlídky stavby, získání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby a další nezbytné činnosti.
 
Dozor při provádění stavby zahrnuje jednu nebo kombinaci více z nabízených možností:
  • autorský dozor
  • stavební dozor (nezbytné pro stavby zhotovené svépomocí - kromě rodinných domů)
  • technický dozor stavebníka (nezbytné pro stavby financované z veřejných zdrojů)
  • výkon funkce stavbyvedoucího (nezbytné pro rodinné domy zhotovené svépomocí)
Dále Vám pomohu a poradím při kompletaci dokumentace a dokladů (tzv. průvodně technická dokumentace) pro kontrolní prohlídky nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
 
Poradím Vám také při výběru vhodného dodavatele, materiálu, výrobku, atd.
 

Jděte na úřady včas

V souladu se správním řádem mají srávní orgány pro vydání rozhodnutí lhůtu 30 dní, ve složitých případech až 60 dní. I pro ostatní správní úkony jsou dány lhůty, které mohou administrativní proces značně prodloužit. Podobně to platí také pro dotčené orgány státní správy, jako jsou hasiči, hygiena, inspektorát práce, policie atd. Intervence pro rychlé nebo přednostní vyřízení pak mohou být kontraproduktivní. Pro zdárný a rychlý průběch celého stavebního záměru je tedy nutné v harmonogramu vyčlenit patřičně dlohou dobu pro získání všech stanovisek, rozhodnutí, povolení a dalších vyjádření. 
 
 
počítadlo.abz.cz