Novinky ke změně stavebního zákona

183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo informace o základních tezích novely stavebního zákona a časovém harmonogramu legislativních prací. Vláda byla o tezích informována 3. září. Dle návrhu legislativního plánu prací vlády na rok 2015 měl být návrh předložen v lednu 2015.

Dne 6.2.2015 předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj do mezirezortního připomínkového řízení dokument o stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona. Dokument má za cíl, aby vláda rozhodla, zda má jednotné stavební řízení vést obecní úřad nebo speciální stavební úřad. Mezirezortní připomínkové řízení bylo ukončeno 20. února 2015. Po vypořádání připomínek měl být materiál předložen k projednání na vládě, k tomu však nedošlo.

Materiál předložený do meziresortního připomínkového řízení je k dispozici zde.

https://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/15-15-stanoveni-prislusnosti-pro-vedeni-jednotneho-rizeni-k-realizaci-stavebniho-zameru-v-pripravovane-novele-stavebniho-zakona-t-16-2-2015.aspx

Ministerstvo pro místní rozvoj následně zpracovalo paragrafové znění novely stavebního zákona – dne 22.6.2015 byl návrh novely zákona včetně návrhu na změny souvisejících právních předpisů předložen do meziresortního připomínkového řízení, které již bylo ukončeno. Ve dnech 1. a 2.9.2015 se uskutečnilo konferenční vypořádání uplatněných připomínek (bylo doručeno celkem 2300 připomínek, z toho 1500 zásadních). Současně proběhlo několik jednání mezi MMR a dotčenými resorty MPO, MD, MŽP a dalšími – s ohledem na velké množství připomínek lze předpokládat další významné úpravy předloženého návrhu novely stavebního zákona.

Materiál předložený do meziresortního připomínkového řízení je k dispozici zde.

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XQHE72J

počítadlo.abz.cz